Informacja o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach zawiadamia, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) od 31 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Wyniki konkursów na usługi opiekuńcze w roku 2018

Wyniki konkursów na usługi opiekuńcze w roku 2018.

Harmonogram wywozu odpadów z posesji zamieszkałych 2018

Harmonogram wywozu odpadów z posesji zamieszkałych w 2018 roku

Rozporządzenie porządkowe nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje: