Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-04-24

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 26.03.2018 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest
Wójt Gminy Werbkowice na cele  niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do nowego ustroju
ustroju szkolnego;
3) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zwalniania ich od  obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
4) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7.   Wolne wnioski i informacje.
8.   Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.